Jasielski Klub Kyokushin Karate

Jasło, Podkarpackie

Szopena 92
38-200 Jasło
JASIELSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE